Informatie over de regeling
 | Aanvraag indienen | Contact Voorbeelden


Via deze website kun je een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de
‘Tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds in het kader van Heropeningsplan 2021 gemeente Kampen’

Het doel van de regeling is:
- het stimuleren van het organiseren van ontmoetingen en sociale activiteiten waardoor levendigheid en reuring teweeg worden gebracht in de stad in de meest brede zin van het woord;
- het bevorderen van initiatieven en activiteiten die na heropening (na corona) bijdragen aan het sociale leven, ontmoetingen en (herstel van) sociale samenhang in de gemeente Kampen;
- initiatieven mogen een omzet-, ledental-,  of betrokkenheid bevorderend neveneffect hebben. 

Klik hier voor informatie over de regeling en de meest gestelde vragen.
Klik hier om een aanvraag in te dienen
Klik hier om contact op te nemen met Aline Hofstee, evenementen coördinator van de gemeente Kampen. Zij kan je wellicht helpen met het indienen van een aanvraag of kan antwoord geven op je vraag. 
Klik hier om voorbeelden te zien van andere initiatieven die een subsidie uit deze regeling toegekend hebben gekregen.


Informatie over de regeling | Aanvraag indienen | Contact Voorbeelden


INFORMATIE OVER DE REGELING 

Waarvoor kun je een subsidie aanvragen?

1. Je kunt een budget aanvragen voor een nieuw initiatief, nieuwe activiteit of (mini)evenement dat je organiseert in het kader van de heropening dat:
a. mensen bij elkaar brengt rond de vereniging, de organisatie of het bedrijf;
b. bijdraagt aan het generen van aandacht, omzet, leden of betrokkenheid bij je vereniging, organisatie of bedrijf;
c. reuring in de gemeente Kampen biedt;
d. ten goede komt aan het versterken van de sociale samenhang in de gemeente doordat inwoners elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen aan de activiteit of het initiatief; en
e. geen reguliere activiteit is van de initiatiefnemer.


Er kan worden aangevraagd binnen de volgende tranches of tijdsperioden: 

- tranche 1: 1 juli 2021 tot 1 november 2021;

- tranche 2: 1 december 2021 tot 1 april 2022;

- tranche 3: 1 mei 2022 tot 1 september 2022;

- tranche 4: 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023.

Aanvragen voor een tranche moeten binnen de betreffende tijdsperiode worden ingediend en het initiatief of de activiteit moet uiterlijk worden uitgevoerd in de maand na afloop van de betreffende tranche.

Aanvragen die op maandag voor 17 uur worden ingediend, worden in principe op de woensdagochtend erna besproken. De aanvrager ontvangt dan binnen 1 week een terugkoppeling van de aanvraag.


Wie kan er subsidie aanvragen?

1. Je kunt een budget aanvragen als je een vereniging, organisatie of bedrijf bent die of dat gevestigd is in de gemeente Kampen. 

2. Je initiatief of activiteit mag niet enkel bedoeld zijn voor je eigen vereniging, organisatie of bedrijf, maar er moet sprake zijn van samenwerking met tenminste één maatschappelijke organisatie of vereniging of het dienen van een algemeen maatschappelijk doel.
3. Er wordt geen subsidie verleend voor een reguliere activiteit of activiteit en  initiatief waarvoor langs andere weg al een gemeentelijke (project)subsidie is ontvangen.
4. Activiteiten met een politieke of religieuze doelstelling komen niet in aanmerking.


Hoe kun je een budget aanvragen?

Je kunt een budget aanvragen door dit aanvraagformulier in te vullen en digitaal in te sturen maar heropeningsfonds@kampenpartners.nl of het formulier te printen, handmatig in vullen en op te sturen naar Kampen Partners,  p/a Groenestraat 96, 8261 VJ Kampen. 


Wie beoordeelt je aanvraag?
Jouw aanvraag wordt beoordeeld door vertegenwoordigers van het Evenementen Platform Kampen (EPK), de samenwerkende culturele instellingen (Sambiq), de Stichting  Kampen Partners en de Stichting Welzijn Kampen samen met een medewerker van de gemeente Kampen. Hier wordt wekelijks een overleg voor ingepland, zodat je snel duidelijkheid hebt over je aanvraag.

Zij geven een advies aan het college van burgemeester en wethouders. 

Het college volgt in principe dat advies, maar kan daar gemotiveerd van afwijken.

Naast de elders in deze regeling genoemde voorwaarden en criteria zijn bij de beoordeling de volgende criteria van toepassing:

  • aard van initiatief en toegevoegde waarde voor de stad; 
  • aantal potentiële deelnemers;
  • hoe worden de coronaregels gehanteerd en hoe wordt dit geborgd;
  • is het initiatief creatief en vernieuwend.

Je ontvangt binnen tien werkdagen na het indienen van een volledige aanvraag bericht of je aanvraag al dan niet is toegekend.

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

- Je kunt een budget aanvragen vanaf € 500,- tot € 5000,-- per initiatief of activiteit.

- Je kunt maximaal drie aanvragen indienen binnen de regeling, maar slechts één aanvraag per tranche. 


Hoe wordt het totale subsidiebudget verdeeld?

Per tranche is er een bedrag van € 75.000 beschikbaar. Dit is per tranche het subsidieplafond. 

Het beschikbare bedrag wordt per tranche verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen. 

Indien het verlenen van subsidie zou resulteren in overschrijding van het subsidieplafond van de betreffende tranche, wordt de subsidie voor die aanvraag geheel geweigerd. 

Als er binnen de eerste, tweede of derde tranche budget over is, wordt dit budget toegevoegd aan de volgende tranche en wordt het in het eerste lid genoemde subsidieplafond voor die volgende tranche verhoogd met dit resterende budget.

Aanvragen die in de eerste, tweede of derde tranche moeten worden geweigerd vanwege het overschrijden van het subsidieplafond, worden na overleg met de aanvrager meegenomen in de volgende tranche in de volgorde zoals deze aanvragen overeenkomstig het tweede lid zijn ontvangen.


Moet ik na afloop verantwoording afleggen over de besteding van de subsidie uit dit fonds?
We vragen je na afloop van de activiteit om een kort verslag in te dienen waarbij je het evenement beschrijft, beschrijft of de doelstellingen behaald zijn en hoe het subsidiebedrag is besteed. Ook vragen we je indien mogelijk om enkele foto’s aan te leveren. Deze informatie (zonder financiële verantwoording) delen we op onze website www.kampenpartners.nl/heropeningsfonds om andere initiatiefnemers in de gemeente Kampen te inspireren. 


Waar kan ik meer informatie verkrijgen of advies inwinnen? 

 

Als je een initiatief hebt waarvoor je een bijdrage uit deze regeling wil aanvragen, kun je contact opnemen met Aline Hofstee, onze evenementen coördinator. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 12736070 of via de mail aline@kampenpartners.nl Aline kan je vragen beantwoorden, je in contact brengen met eventuele samenwerkingspartners en je helpen bij het optimaal indienen van de aanvraag. 


Informatie over de regeling | Aanvraag indienen | Contact Voorbeelden


AANVRAAG INDIENEN

Bedrijfsgegevens:

Naam vereniging/organisatie/bedrijf: Ongeldige invoer
Postadres: Ongeldige invoer
KVK nummer: Ongeldige invoer
Bankrekeningnummer: Ongeldige invoer
Website: Ongeldige invoer

Gegevens contactpersoon:

Dhr/mw:

Ongeldige invoer
Voornaam: Ongeldige invoer
Achternaam: Ongeldige invoer
E-mail adres: Ongeldige invoer
Telefoonnummer: Ongeldige invoer

Gegevens evenement:

Beschrijving van de activiteit die of initiatief dat je wilt gaan organiseren: Ongeldige invoer
Indien aanwezig kun je hier een projectplan uploaden: Ongeldige invoer
Startdatum Ongeldige invoer
Starttijd Ongeldige invoer
Einddatum Ongeldige invoer
Eindtijd Ongeldige invoer
Doelgroep: Voor wie organiseer je de activiteit(en), hoeveel mensen kunnen mee doen cq kunnen worden betrokken als deelnemer, toeschouwer e.d. Ongeldige invoer
Voorwaarden heropeningsfonds: Beschrijf waarom jouw initiatief goed past binnen de kaders van het Heropeningsplan. Ongeldige invoer
Coronamaatregelen: Hoe ga je als organisatie van dit initiatief om met de dan geldende Corona regels en hoe wordt dit gewaarborgd? Ongeldige invoer
Hoe is de begroting voor dit initiatief opgebouwd en welke bijdrage wil je aanvragen uit het Heropeningsfonds? Let op: het minimale bedrag dat je kunt aanvragen bedraagt € 500,- en het maximale bedrag dat je kunt aanvragen bedraagt € 5000,-. Ongeldige invoer
Indien aanwezig kun je hier de begroting uploaden: Ongeldige invoer
Opmerkingen: Eventuele opmerkingen kun je hier plaatsen. Ongeldige invoer

 Informatie over de regeling | Aanvraag indienen | ContactVoorbeelden


CONTACT

Heb je vragen over de subsidieregeling? Wil je advies of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Aline Hofstee, evenementen coördinator van de gemeente Kampen via

Telefoonnummer:  06 12736070 
E-mail:                   aline@kampenpartners.nl 


Informatie over de regeling | Aanvraag indienen | Contact | Voorbeelden


VOORBEELDEN

Hieronder delen we voorbeelden van initiatieven die een bijdrage uit dit heropeningsfonds toebedeeld hebben gekregen. De volgende initiatieven hebben een bijdrage toegekend gekregen in de tweede tranche, die loopt van 1 december 2021 tot 1 april 2022:

Toegekende projecten tweede tranche Heropeningsfonds (tussenstand 14-1-2022):

IJsbaan op de Plantage
Voorstel: plaatsen van een ijsbaan op de Plantage van 11 tot en met 19 december met diverse ontmoetingsmomenten. Met gratis activiteiten, sport en spel en veel aandacht voor de jeugd.

Aanvrager: BOK (Binnenstads Ondernemers Kampen)


Jongerenwerkplaats
Voorstel: Realisatie van een werkplaats in het Groene Hart waar mensen / jongeren zelf hun eigen projecten kunnen maken. Daardoor jonge creatieve mensen met elkaar verbinden.

Aanvrager: Scouting Hanzeluiden


Oldtimerrit Zalk
Voorstel: Organisatie van een tourrit voor ouderen in oldtimers in het voorjaar van 2022 met aandacht voor ontmoeting.

Aanvrager: Oldtimer Vrienden Zalk


Gereedschap voor Klusteam Zalk
Voorstel: In Zalk is een klusteam actief die graag goed gereedschap wil aanschaffen om zo nog meer klusjes in de gemeenschap te kunnen doen, bij mensen thuis en voor diverse organisaties in het dorp.

Aanvrager: Dorpshuis ‘An de Steege’


'Lichtjes van Kampen’
Voorstel: Organisatie van een herdenking aan overledenen door middel van lichtjes die samen een hart vormen. Live programma op 27 december met een beperkt aantal aanwezigen, uitzending via RTV IJsselmond. Organisatie van een fysieke ontmoeting zodra dat weer kan.

Aanvrager: Ventura namens de initiatiefnemers


Lokaal Vrije Ruimte
Voorstel: In cultuurbroedplaats ‘Het Werk’ een apart lokaal gebruiken om op een laagdrempelige manier ruimte te bieden aan culturele en kunstzinnige initiatieven.

Aanvrager: Lokaal Vrije Ruimte


Winterbeleving in Kampen
Voorstel: Pop up Winterbeleving / Stadswandeling in de Kerstvakantie met uitloop richting januari.

Aanvrager: De Leuke Hanzestad


Brunch & Klusdagen
Voorstel: Organisatie een wekelijkse brunch op zondag en een wekelijkse klusdag op maandag voor een doelgroep van kwetsbare burgers uit Kampen, aangevuld met een kerstbrunch.

Aanvrager: Het 8ste werk


Online Cocktail Workshop
Voorstel: Online cocktail (en mocktail) workshop voor alle mensen uit de gemeente Kampen als positieve start van het nieuwe jaar

Aanvrager: Kampen Partners


In de eerste tranche van het Heropeningsfonds, die liep vanaf 1 juli 2021 tot 1 november 2021, hebben de volgende initiatieven een bijdrage toegekend gekregen uit het Heropeningsfonds:

Materiaal voor uitzendingen RTV Zalk
Voor het streamen van activiteiten in het dorp Zalk (kerkdiensten en RTV-Zalk) wordt de “studio” (Dorpskamer) voorzien van twee vaste camera’s.

Aanvrager: Zalk ICT


Project ‘What a Feeling’
Samenwerking tussen Stedelijk Orkest Kampen en We Bin D’r Uut waarbij een speciaal gecomponeerd nummer ‘What a feeling’ op het Ontmoetingsfestival meerdere keren ten gehore werd gebracht.

Aanvrager: Stichting Onroerend Goed


Organisatie wijk-burendag en wijk-bingo
Organisatie van een wijk-burendag en wijk-bingo voor de inwoners van de wijk.

Aanvrager: Stichting Speeltuin Akelei


Feest voor bewoners Blexterstraat

Organisatie van een evenement door St. Philadelphia voor bewoners van de Blexterstraat om zo de verbinding met elkaar te zoeken.

Aanvrager: St. Philadelphia


Organisatie Open Dag Wijkcentrum


Aanvrager: Wijkcentrum Reyersdam


De Kamper Verwondering
Bijzondere verhalen inspireren en laten zien hoe je zin aan het leven kunt geven: 5x een gefilmd interview en een café, waarbij de film gebruikt wordt voor ontmoeting en discussie.

Aanvrager: Lutherse Kerk Kampen


De Kaartenkar
Realisatie van een kaartenkar, daarmee de schoonheid van je dorp laten zien aan de wereld met poëzie en gezeefdrukte ansichtkaarten. In samenwerking met de scholen in de dorpen.

Aanvrager: Stichting De Kaartenkar


Heel Kampen (weer) in Beweging!
Aanvraag om sport- en beweegaanbieders te motiveren om mee te doen aan de Nationale Sportweek door per deelnemende aanbieder een bedrag ter beschikking te stellen voor de organisatie van een (extra) sportactiviteit

Aanvrager: Sportraad Kampen


Prokkel op Pad

Aanschaf van twee sets ‘Prokkel op pad’, waarmee wandelingen worden georganiseerd voor verstandelijk beperkten gemixt met andere doelgroepen.

Aanvrager: St. Philadelphia


Pop Up Bioscoop

Aanschaf ‘Pop Up Bioscoop’ t.b.v. vertoning film Code Kampen, maar vooral om samenwerkingen te realiseren met diverse partijen in Kampen waaronder horeca, sport en onderwijs.

Aanvrager: Onions Films (CODE Kampen)


Nacht van de Nacht
Samen met jongeren programmering ontwerpen en uitvoeren rondom de Nacht van de Nacht.

Aanvrager: Quintus namens diverse culturele partners


Open Dag Gemaal Kampen
Organisatie extra activiteiten rondom de Open Dag van het Gemaal Kampen.

Aanvrager: Gemaal Kampen


Parkfestival
Organiseren theaterfestival in het park op 10 en 11 juli 2021.

Aanvrager: Ventura


Welkom in de Bovenkerk
Aandacht voor de heropening van de Bovenkerk middels organisatie van buurtavonden en een 24-uurs marathon.

Aanvrager: Bovenkerk


Arbo Positief
Organisatie van een evenement voor werkzoekenden aangevuld met 3 thema cafés voor deze doelgroep.

Aanvrager: Arbo Positief


Boemerang Senior
Organisatie van extra activiteiten voor senioren, buiten de reguliere zorgprogramma’s om.

Aanvrager: Buurtzorg


Smaakmakers
Traject om ondernemers die actief zijn in streekproducten te helpen innoveren met als slot organisatie van diner waarbij deze kennis wordt toegepast.

Aanvrager: Gebiedscoöperatie IJsseldelta


Rondleidingen Grafhorst
Organisatie van rondleidingen door Grafhorst voor inwoners uit de gemeente Kampen (onderdeel van Toerist in eigen achtertuin).

Aanvrager: Vereniging Dorpsbelangen Grafhorst


Inclusionist
Mensen die in Kampen drempels ervaren delen ervaringen met elkaar, gaan dit op een creatieve manier samen met kunstenaars verwerken in een kunstvorm, uiteindelijke doel om door te gaan in groter project.

Aanvrager: Cluster MMB


Play Inn Oranje
Organisatie van een ‘Play Inn’ : Evenement om samen met muzikanten van buiten de vereniging muziek te maken.

Aanvrager: Show- en Drumfanfare Oranje


Optreden Ontmoetingsfestival
Optreden van Vincent Corjanus bij Ontmoetingsfestival, waarbij nadruk ligt op samen in gesprek over Corona en samen weer zingen na Corona.

Aanvrager: Vincent Corjanus


Lichttour Kampereiland
Lichttour over Kampereiland langs verlichte boerderijen, woningen en objecten. Inclusief een aantal bedrijfsbezoeken en ontmoetingsmomenten die worden ingepland.

Aanvrager: Vereniging Streekbelangen Kampereiland


Aanschaf Tent
Aanschaf van een tent voor organisatie van activiteiten voor jongeren in Zalk.

Aanvrager: Jeugdvereniging Zalk


Fakkeltocht voor eenheid
Organisatie van een gezamenlijke fakkeltocht ter bevordering van de eenheid van de burgers van de gemeente Kampen.

Aanvrager: Kerken in Kampen


Muzikantencafé
Muzikanten van verschillende muziekverenigingen gaan meerdere keren per jaar samen spelen.

Aanvrager: We Bin D’r Uut


Sinterklaas rustpunt
Sinterklaas kan bij de kinderen thuis komen, tevens is er een Hoofd rustpunt te bezoeken aan de Julianastraat 63 in Kampen tussen 13 november en 5 december.

Aanvrager: Sinterklaashuis Kampen


Opknappen Jeu de Boule baan
In samenwerking met WIJZ wordt op doordeweekse dagen de kantine ter beschikking gesteld voor ontmoetingsactiviteiten. De club wil hiervoor graag de jeu-de-boule baan opknappen en spellen aanschaffen.

Aanvrager: DOS Kampen


Spiegelbeesten
Mensen met een beperking belevingstheater aanbieden.

Aanvrager: Spiegelbeesten


Solo Kampen
Organisatie van een feestelijke avond voor alleenstaanden.

Aanvrager: Solo Kampen


Privacy statement Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners.

Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media